شعر در مورد احترامدل ندارد تاب دیدن، اشـــک را ، بر دیــده ای
من چه خوشحالم نشـــاندم خنده ای بر چهره ای
هر که آمد دل شکســـت ،اشکم چو دید،خوشحال شد
خوش به حالم من بخندانــــدم دلی، بیچــــاره ای
دیدم او خوشحال و خندان گشته چون خارم بکرد
جز سکوتم من ندیدم ،یک جواب ،بیـــکاره ای!؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها